Dla Rodziców

Przedszkole czynne jest od 7.15 do 17.00
Dzieci prosimy przyprowadzać do godziny 8.30

Jeżeli z jakiegoś powodu w danym dniu dziecko miałoby przyjść do przedszkola po godzinie 9.00 prosimy koniecznie ten fakt zgłosić telefonicznie do godziny 9.00.(nie dotyczy czasu pandemii)
Jeżeli dziecka nie będzie w przedszkolu prosimy do godziny 9.00. poinformować telefoniczne lub mailem na wybrany adres:
https://iprzedszkole.progman.pl;
[email protected]
[email protected];

lub z wyprzedzeniem wpisać tę informację do zeszytu znajdującego się w szatni. 
Ta informacja jest niezbędna do zaplanowania przygotowania posiłków na dany dzień.

Regulamin obecności Rodziców w przedszkolu:

Rodzic przebywający w naszym przedszkolu:
Jest aktywnym uczestnikiem wszelkich działań – pomocnikiem, pomysłodawcą, ekspertem.
Wie, że pracą w grupie kieruje nauczyciel.
Respektuje zasady ustalone w przedszkolu (bezpieczeństwa, zmiany obuwia …).
Wspomaga wszystkie dzieci.
Rozmawia z personelem tylko o swoim dziecku.
Dzieli się swoimi spostrzeżeniami z nauczycielem.
Zapowiada wcześniej swoją wizytę.

Reguły przebywania w ogrodzie przedszkola nr 109 „Ludeczkowo”:

W ogrodzie przedszkolnym dzieci przebywają tylko pod opieką nauczycielek lub innych pracowników przedszkola.
O odebraniu dziecka należy niezwłocznie poinformować nauczycielkę, pod opieką której jest dziecko.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, po odebraniu spod opieki nauczyciela dziecko z rodzicem/opiekunem opuszcza ogród.
Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich dzieci po ogrodzie dzieci mogą jeździć tylko na przedszkolnym sprzęcie jeżdżącym.
Zwierzęta pozostają poza terenem przedszkolnym.


Zasady obowiązujące w Przedszkolu nr 109 „Ludeczkowo” Pl. D. Henkla 2 w Warszawie związane z bezpiecznym przyprowadzaniem i odbieraniem dzieci.

Dzieci są przyprowadzane do przedszkola w godzinach 07.15 – 08.30. W tych godzinach drzwi przedszkola są otwarte, a w szatni pełni dyżur pracownik przedszkola. Przybycie późniejsze naraża dziecko na niepełne korzystanie z zajęć dydaktycznych jak i rozprasza pozostałe dzieci, które uczestniczą w zajęciach.
W przypadku przybycia dziecka po godzinie 09.00 – prosimy o telefoniczne zgłaszanie tego faktu do godziny 9.00.
Gdy dziecko jest przyprowadzane poza tymi godzinami, rodzic jest zobowiązany do przekazania dziecka bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
Dzieci są odbierane w godzinach: 12.30 – 13.00 oraz 15.00 – 17.00. W tych godzinach drzwi przedszkola są otwarte, a w szatni pełni dyżur pracownik przedszkola.
Dzieci muszą być przyprowadzane do przedszkola przez rodziców/opiekunów i przekazywane bezpośrednio do grupy pod opiekę nauczyciela lub innego pracownika przedszkola.
Dzieci odbierane są bezpośrednio z grupy spod opieki nauczyciela lub innego pracownika przedszkola, przez rodziców lub pisemnie upoważnione przez rodziców osoby pełnoletnie.
Pisemne upoważnienie rodzice składają nauczycielowi opiekującemu się dzieckiem.
Nie honorujemy upoważnień telefonicznych.
Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia tożsamości osoby odbierającej dziecko, a osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dzieci są zobligowane do udokumentowania swojej tożsamości.
Osoby nietrzeźwe nie mają prawa odbierać dziecka z przedszkola.
Prosimy o sprawne i szybkie odbieranie dzieci – szatnia, ze względu na zachowanie bezpieczeństwa, nie jest miejscem do zabaw.
Odbieranie dzieci z ogrodu polega na zgłoszeniu się do nauczyciela, pod którego opieką jest dziecko i odebraniu dziecka bezpośrednio od wychowawcy. Od tego momentu rodzic/opiekun przejmuje opiekę i odpowiedzialność nad dzieckiem.

Przedszkole jest otwarte od 07.15 do 17.00, jednak dziecko nie powinno przebywać w przedszkolu dłużej niż 9 godzin.

Skip to content