Dla Rodziców

Przedszkole czynne jest od 7.00 do 17.00

Dzieci prosimy przyprowadzać do godziny 8.30.

Jeżeli z jakiegoś powodu w danym dniu dziecko miałoby
przyjść do przedszkola po godzinie 9.00 prosimy koniecznie ten fakt zgłosić:
telefonicznie do godziny
 9.00
lub mailem na adres: p109@eduwarszawa.pl
lub zaznaczyć w systemie iPrzedszkole: https://iprzedszkole.progman.pl
lub z wyprzedzeniem wpisać tę informację do zeszytu
znajdującego się w szatni. 
Ta informacja jest niezbędna do zaplanowania przygotowania posiłków na dany dzień.

Regulamin obecności Rodziców w przedszkolu:

Rodzic przebywający w naszym przedszkolu:

*Jest aktywnym uczestnikiem wszelkich działań – pomocnikiem, pomysłodawcą, ekspertem.
*Wie, że pracą w grupie kieruje nauczyciel.
*Respektuje zasady ustalone w przedszkolu (bezpieczeństwa, zmiany obuwia …).
*Wspomaga wszystkie dzieci.
*Rozmawia z personelem tylko o swoim dziecku.
*Dzieli się swoimi spostrzeżeniami z nauczycielem.
*Zapowiada wcześniej swoją wizytę.

Reguły przebywania w ogrodzie Przedszkola nr 109
„Ludeczkowo”:

*W ogrodzie przedszkolnym dzieci przebywają tylko pod opieką nauczycielek lub innych pracowników przedszkola.
*W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, po odebraniu spod opieki nauczyciela dziecko z rodzicem/opiekunem opuszcza ogród.
* Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich dzieci
po ogrodzie dzieci mogą jeździć tylko na przedszkolnym
sprzęcie jeżdżącym.
*Zwierzęta pozostają poza terenem przedszkolnym.
*Odbieranie dzieci z ogrodu polega na zgłoszeniu się
do nauczyciela, pod którego opieką jest dziecko i odebraniu dziecka bezpośrednio od wychowawcy.
*O odebraniu dziecka należy niezwłocznie  poinformować
nauczycielkę, pod opieką której jest dziecko.

*Furtkę z kodem oraz drzwi wejściowe otwierają tylko osoby
dorosłe.

 

Zasady obowiązujące w Przedszkolu nr 109 „Ludeczkowo” Pl. D. Henkla 2 w Warszawie związane z bezpiecznym przyprowadzaniem
i odbieraniem dzieci.

*Dzieci są przyprowadzane do przedszkola w godzinach 07.00 – 08.30.
W tych godzinach drzwi przedszkola są otwarte, a w szatni pełni dyżur pracownik przedszkola.
Przybycie późniejsze naraża dziecko na niepełne korzystanie z zajęć
dydaktycznych jak i rozprasza pozostałe dzieci, które uczestniczą
w zajęciach.
Gdy dziecko jest przyprowadzane poza tymi godzinami, rodzic jest zobowiązany do przekazania dziecka bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
*Dzieci są odbierane w godzinach: 12.30 – 13.00 oraz 15.00 – 17.00.
W tych godzinach drzwi przedszkola są otwarte, a w szatni pełni dyżur pracownik przedszkola.
*Dzieci muszą być przyprowadzane do przedszkola przez rodziców/opiekunów i przekazywane bezpośrednio do grupy pod opiekę nauczyciela lub innego pracownika przedszkola.
*Dzieci odbierane są bezpośrednio z grupy spod opieki nauczyciela lub innego pracownika przedszkola, przez rodziców lub pisemnie upoważnione przez rodziców osoby pełnoletnie.
*Pisemne upoważnienie rodzice składają nauczycielowi opiekującemu się dzieckiem.
Nie honorujemy upoważnień telefonicznych.
*Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia tożsamości osoby odbierającej dziecko, a osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dzieci są zobligowane do udokumentowania swojej tożsamości.
*Osoby nietrzeźwe nie mają prawa odbierać dziecka z przedszkola.
*Prosimy o sprawne i szybkie odbieranie dzieci – szatnia, ze względu na zachowanie bezpieczeństwa, nie jest miejscem do zabaw.

Przedszkole jest otwarte od 07.00 do 17.00, jednak dziecko nie powinno
przebywać w przedszkolu dłużej niż 9 godzin.

Skip to content