Rada Rodziców

W roku szkolnym 2018/2019
Radę Rodziców współtworzą:

przewodnicząca: Magdalena Bojarowska
zastępczyni: Anna Rzeźnik
skarbniczka: Monika Król
członkini: Agata Goliszewska
protokolantka: Manana Topolewska

Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola. 
1.
Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin,
który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola.1.
Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin,
który nie moż być sprzeczny ze Statutem Przedszkola
2.
Członkowie rady rodziców rekrutują się z rady grupowej, do której to wybierani są
co roku podczas zebrania walnego rodziców, po jednym przedstawicielu z każdej grupy;
skład rady grupowej to trzy osoby wybrane w głosowaniu tajnym, następnie z rady
grupowej rodzice wybierają swojego przedstawiciela do rady rodziców;
rada rodziców liczy cztery osoby
3.
Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, w szczególności zaś:
a) opiniuje program rozwoju placówki
b) wyraża opinie na temat funkcjonowania przedszkola
c) wyraża opinię na temat pracy nauczyciela w ramach awansu zawodowego
d) w celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców
może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych
źródeł; zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

Składki na radę rodziców są dobrowolne, w całości przeznaczone na potrzeby dzieci.Dzięki nim możemy uatrakcyjnić pobyt dzieci w przedszkolu, opłacić różne imprezy,teatrzyki, koncerty, prezenty, wycieczki, wyjazdy do teatru i na wystawy.Każda wpłacona złotówka wraca do dzieci i pomaga nam zwiększyć ofertę dla dzieci.