rekrutacja

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.): 1)      W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. 2) Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dniod dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów. 3) W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 4) Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 5) Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście. http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22253_publikacja-list-dzieci-przyjetych-i

Rekrutacja do przedszkoli warszawskich rozpoczyna się na przełomie lutego i marca i jest prowadzona
z wykorzystaniem
Elektronicznego Systemu Ewidencji Podań.
Pełna informacja dotycząca rekrutacji dostępna jest na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki


Rodzice, którzy korzystają z komputera
z dostępem do Internetu:
wprowadzają dane dziecka do Systemu,
drukują wypełniony formularz zgłoszenia,
a następnie, po podpisaniu, składają go
w przedszkolu pierwszego wyboru
(wskazanym na pierwszym miejscu
listy preferencji)

Rodzice, którzy nie korzystają z komputera
z dostępem do Internetu:
pobierają formularz zgłoszenia w dowolnym
przedszkolu, wypełniają go odręcznie i składają
– po podpisaniu – w przedszkolu pierwszego
wyboru (wskazanym na pierwszym miejscu
listy preferencji) informacje zawarte w formularzu
wprowadza do Systemu dyrektor tego
przedszkola lub wskazany przez niego pracownik.

Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola
podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie
dziecka, podpisy złożone na formularzu
są potwierdzeniem zgodności informacji
zawartych w formularzu ze stanem faktycznym.
Rodzice okazują dokumenty potwierdzające
numer PESEL dziecka oraz potwierdzające
spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych
zaznaczonych w formularzu.