rekrutacja

Rekrutacja do przedszkoli warszawskich rozpoczyna się na przełomie lutego i marca i jest prowadzona
z wykorzystaniem
Elektronicznego Systemu Ewidencji Podań.
Pełna informacja dotycząca rekrutacji dostępna jest na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki


Rodzice, którzy korzystają z komputera
z dostępem do Internetu:
wprowadzają dane dziecka do Systemu,
drukują wypełniony formularz zgłoszenia,
a następnie, po podpisaniu, składają go
w przedszkolu pierwszego wyboru
(wskazanym na pierwszym miejscu
listy preferencji)

Rodzice, którzy nie korzystają z komputera
z dostępem do Internetu:
pobierają formularz zgłoszenia w dowolnym
przedszkolu, wypełniają go odręcznie i składają
– po podpisaniu – w przedszkolu pierwszego
wyboru (wskazanym na pierwszym miejscu
listy preferencji) informacje zawarte w formularzu
wprowadza do Systemu dyrektor tego
przedszkola lub wskazany przez niego pracownik.

Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola
podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie
dziecka, podpisy złożone na formularzu
są potwierdzeniem zgodności informacji
zawartych w formularzu ze stanem faktycznym.
Rodzice okazują dokumenty potwierdzające
numer PESEL dziecka oraz potwierdzające
spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych
zaznaczonych w formularzu.

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ

PRZYJMOWANIE POTWIERDZEŃ WNIOSKÓW: PONIEDZIAŁEK, ŚRODA,PIĄTEK 8-14,

WTOREK, CZWARTEK 11.30-17.30

W ZAMKNIĘTYCH KOPERTACH

komunikaty na stronie www BE dot. zmian w rekrutacji

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22121_zmiana-zasad-rekrutacji-do-przedszkoli-i-i-klas