ochrona danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r. ze zm.), dalej RODO informuję, że:

Administratorem jest Przedszkole nr 109 „Ludeczkowo” w Warszawie, pl. D. Henkla 2, 01-578 Warszawa, reprezentowane przez dyrektora.

Kontakt: tel. 22 8392896; e-mail: p109@eduwarszawa.pl

Administrator wyznaczył w trybie art. 37 RODO oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781) Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Jarosława Felińskiego tel. 508608136

Administrator każdorazowo, podczas pozyskiwania danych osobowych, dopełnia szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą w zgodności z przepisami RODO, dostosowując informacje do celu w jakim dane są pozyskiwane, w tym o podstawie prawnej, odbiorcach danych, okresie ich przechowywania, o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody o konsekwencjach wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie) – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDARZEŃ PUBLICZNIE OTWARTYCH

Dyrektor Placówki informuje, że w czasie organizowanych uroczystości, wystaw, koncertów i innych publicznie otwartych wydarzeń (wobec widzów, gości, słuchaczy) mają zastosowanie przepisy art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; 2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza)

Wydarzenia publicznie otwarte w Placówce mogą być rejestrowane i rozpowszechniane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych organizatora.

Osoby uczestniczące w wydarzeniu akceptują powyższe warunki.

Uwaga:

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć, nagrań wykonanych indywidualnie przez uczestników wydarzenia, uroczystości otwartych odbywa się wyłącznie na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z nieuprawnionego rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody i zezwolenia.

ADMINISTRATOR
Beata Patoka-Szurawska
Dyrektor Przedszkola nr 109 „Ludeczkowo”

Skip to content