ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. UE.L. 2016.119.1 z dnia 4
maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem danych
osobowych jest – reprezentowane przez dyrektora – Przedszkole nr 109
„Ludeczkowo” z siedzibą w Warszawie przy pl. Henkla 2 w Warszawie,
które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.


Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane trybie art. 6 ust. 1 lit. c
i art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z
ustawą Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) i ustawą
System Informacji Oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159, 2203).

Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom
tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.
Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do
uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o
prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu
nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
w Przedszkolu nr 109 „Ludeczkowo” jest Jarosław Feliński
kontakt do IODO – tel. 602 105 852; email – [email protected]


ADMINISTRATOR
Beata Patoka-Szurawska
Dyrektor Przedszkola nr 109 „Ludeczkowo”