ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że Administratorem jest Przedszkole nr 109 „Ludeczkowo” z siedzibą w Warszawie przy pl. Henkla 2, reprezentowane przez dyrektora, które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane są trybie art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit c i art. 9 ust. 2 lit. g (w przypadku 6 latków – obowiązek szkolny) RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej.

Administrator, może przekazać dane osobowe wyłącznie upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona  w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji
o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Administrator każdorazowo, podczas pozyskiwania danych osobowych, dopełnia szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą w zgodności z przepisami RODO, dostosowując informacje do celu w jakim dane są pozyskiwane, w tym o odbiorcach danych, okresie ich przechowywania a także w przypadku przetwarzania na podstawie zgody o konsekwencjach wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu nr 109 „Ludeczkowo” jest Jarosław Feliński- tel. 602 105 852;

Dyrektor Przedszkola informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przez przedszkole przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.)oraz  art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1231 ze zm.). Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających
z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

ADMINISTRATOR
Beata Patoka-Szurawska
Dyrektor Przedszkola nr 109 „Ludeczkowo”

Skip to content